Daate lohkemegærja lea 3. klaassese. Lohkemegærja lea jaepie-boehki mietie öörneme. Dah teksth leah ovmessie sjangerinie dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh aaj viehkine årrodh jïh edtjieh teksten goerke-simmiem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD gååvnesieh.
Les mer
Læreverk for elever på 3. trinn med samisk som førstespråk.

Produktdetaljer

ISBN
9788256016990
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
290 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
8 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
131

Illustratør