Daate lohkemegærja lea 3b. daltesasse mubpiegïeline. Dah teksth leah ovmessie sjangerinie jïh dovne åenehks jïh guhkie. Guvvieh gærjesne edtjieh vielie teksti bïjre soptsestidh. Dah edtjieh aaj viehkine årrodh jïh edtjieh teksten goerkesimmiem evtiedidh. Barkoegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh CD aaj gååvnesieh. Denne leseboka er for nivå 3b andrespråk. Tekstene er i ulike sjangere og det er både korte og lange tekster. Illustrasjonene i boka skal fortelle mer om tekstene. Samtidig skal de være til hjelp for å fremme forståelsen av teksten. I læreverket Gïeline åahpenidh 3b for andrespråk finnes også arbeidsbok, lærerveiledning og CD.
Les mer
Vedlegg: 1 CD. Undertittel hentet fra omslaget

Produktdetaljer

ISBN
9788256017812
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
334 gr
Høyde
238 mm
Bredde
168 mm
Dybde
12 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
142

Illustratør