Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 5 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmien golme boelhkh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mubpie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh gusnie vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemahh guktie learohki barkoem vuarjasjidh.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788256018727
Publisert
2015
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
430 gr
Høyde
296 mm
Bredde
210 mm
Dybde
10 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
108