Lea dïhte voestes lohkemegærja åarjelsaemien learoevierhtijste. Lohkemegærja dovne learohkidie gieh åarjelsaemien voestesgïeline jïh learohkidie mubpiegïeline. Learoevierhtide göökte barkoegærjah, akte dejtie åarjelsaemien voestesgïeline, jïh akte dejtie mubpiegïeline. Lissine daase lohkehtæjjide aaj bïhkedasse fïerhten ulmiedåahkan. Gærjah leah 1. daltesen learohkidie jïh 10-jaapetje maadthskuvlen saemien learoesoejkesjen mietie.
Les mer
Dette er ei lesebok i sørsamisk.

Produktdetaljer

ISBN
9788256016617
Publisert
2012
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Solum
Vekt
330 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
10 mm
Språk
Product language
Sørsamisk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
153

Illustratør